Procedura szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe/niezawodowe/rodzinne domy dziecka

Procedura szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe/niezawodowe/rodzinne domy dziecka

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnego domu dziecka.

I. Informacje ogólne

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim Zarządzeniem Starosty Lwóweckiego Nr OR.0135.26.201 z dnia 5 grudnia 2011 roku zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lwóweckim, zwane dalej Organizatorem.
 2. Procedurę kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnego domu dziecka prowadzą pracownicy Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnego domu dziecka prowadzi Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
 4. Szkolenia mogą być prowadzone przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, jak i inne osoby, którym Organizator zlecił realizację szkolenia.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator może skierować kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnego domu dziecka do innych uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia.

 

II. Zasady udziału kandydatów w szkoleniu na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe/rodzinnego domu dziecka

 

 1. Przyjęcie na szkolenie odbywa się na wniosek kandydata. Wniosek o przyjęcie na szkolenie stanowi załącznik nr 1do Procedury. Wniosek należy złożyć wraz z załączoną dokumentacją tj.:
  1. oświadczenie i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do Procedury);
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dotyczące zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem (załącznik nr 3 do Procedury);
  3. oświadczenie zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (załącznik nr 4 do Procedury);
  4. kwestionariusz dotyczący kandydata do pełnienia funkcji rodziny zawodowej/niezawodowej/rodzinny dom dziecka (załącznik nr 5 do Procedury);
  5. życiorys napisany zgodnie z wskazówkami wraz z informacjami dotyczącymi warunków bytowych i rodzinnych kandydata (załącznik nr 6 do Procedury).
  6. kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnego domu dziecka zobowiązany jest do przedłożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  7. przy składaniu kompletnego wniosku należy okazać dokumenty:

 

1)      odpis aktu małżeństwa ­osoby będące w związku małżeńskim (jeżeli dotyczy)

2)      wyrok rozwodowy (jeżeli dotyczy)

3)      odpis aktu urodzenia w przypadku osoby nie pozostających w związku małżeńskim

4)      potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu

5)      dowód osobisty.

 

 1. Po wstępnej weryfikacji kompletnego wniosku oraz brakiem przeciwwskazań do udziału w szkoleniu na rodzinę zastępczą zawodową/niezawodową/rodzinnego domu dziecka przeprowadzana jest wizyta w środowisku. W przypadku kandydatów zgłaszających kandydaturę jako małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków. 
 1. Organizator może zasięgnąć opinii środowiskowych dotyczących kandydata między innymi od: policji, ośrodka pomocy społecznej, pracodawców, sąsiadów, a w przypadku kandydata z dziećmi uzupełnia o informację ze szkoły oraz potwierdzenie, czy kandydat nie widnieje w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym.
 2. W przypadku niedostarczenia opinii psychologicznej i pedagogicznej Organizator kieruje kandydatów na badania psychologiczne oraz pedagogiczne mające na celu określenie posiadania przez kandydatów zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem (załącznik nr 8 do Procedury).
 3. Kandydat na rodzinę zastępczą zawodową/niezawodową/rodzinnego domu dziecka  po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora otrzymuje skierowanie na szkolenie. W przypadku stwierdzenia w procesie kwalifikacji sygnałów budzących wątpliwość należytego pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 42 ww. ustawy, Organizator ma prawo odmówić wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 1. Kandydat ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdorazowej zmianie sytuacji życiowej, jak np. miejsce zamieszkania, źródło dochodu, stanu zdrowia i inne.

III. Zasady przeprowadzania szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe/rodzinnego domu dziecka przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. Szkolenie prowadzone jest zgodnie programami, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Polityki Społecznej.
 2. Nabór na szkolenie kandydatów prowadzony jest przez cały rok.
 3. Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.
 4. Szkolenie kandydatów są prowadzone przez osoby, które posiadają uprawnienia. Trenerzy zapewniają kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
 5. Kandydat zobowiązany jest do odbycia praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnym domu dziecka wskazanej przez Organizatora. Rodzina zastępcza zawodowa/niezawodowa/rodzinny dom dziecka, u której odbyto staż sporządza opinię z jej przebiegu.
 6. Z każdego spotkania szkoleniowego sporządza się listę osób uczestniczących w szkoleniu.
 7. W trakcie szkolenia kandydat otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, który stanowi jego własność.
 8. Z przeprowadzonego szkolenia kandydat wypełnia karty ewaluacyjne oceniające sposób przeprowadzenia szkolenia.
 9. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest 100 % obecność kandydata na szkoleniu. W uzasadnionych przypadkach może być uwzględniona jedna nieobecność kandydata. Osoba pozostająca w związku małżeńskim uczestniczy w szkoleniu razem ze współmałżonkiem.
 10. Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy w szczególnych przypadkach mogą sporządzić dodatkową informację dotyczącą predyspozycji do pełnienia przez kandydata funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/rodzinnego domu dziecka. 
 11. Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej/ rodzinnego domu dziecka jest zobowiązany posiadać świadectwo ukończenia szkolenia.
 12. Organizator prowadzi rejestr wydanych świadectw ukończenia szkolenia przez kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe/niezawodowe/rodzinne domy dziecka.
 13. Po ukończeniu szkolenia oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 42 kandydat może wystąpić do organizatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 45 ww. ustawy.

 

Opublikowano: 18 lutego 2020 10:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 89

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl