Realizacja projektu - grudzień 2013

logo_poklgif [780x126]

Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Od początku jego realizacji w Projekcie brało udział 168 uczestników, wśród których były osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, uczące się, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zatrudnione. Jego realizacja przyczynia się do zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz przyjęcia aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności życiowych. Projekt ma na celu przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu, w formie nabywania nowych umiejętności przydatnych podczas aktywnego poszukiwania pracy, poszerzania wiedzy z zakresu radzenia sobie z trudnymi i kryzysowymi sytuacjami życia codziennego.


W bieżącym roku w Projekcie uczestniczyło 20 osób, z których 15 stanowiły osoby niepełnosprawne, pozostałe to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych. Uczestnicy uzyskali możliwości zdobywania m.in. nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. W 2013 roku uczestnicy Projektu brali udział w turnusach rehabilitacyjnych, doradztwie zawodowym, a także różnych kursach np.: prawo jazdy kat. B i C, komputerowym, języka angielskiego i niemieckiego, oraz innych np. kursie operatora koparko-ładowarki, florystycznym, czy fryzjerskim. W lipcu br. odbyło się również spotkanie integracyjne, które służyło zapoznaniu się wszystkich uczestników wraz z kadrą zatrudnioną do projektu jak również spełniało cel informacyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłorocznej edycji zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz do złożenia formularza rekrutacyjnego (formularz dostępny na stronie internetowej www.pcpr.powiatlwowecki.pl oraz w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim) Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy PCPR w Lwówku Śląskim osobiście lub pod numerami telefonów:
Tel.: 75 782 30 73, Tel.: 75 782 56 41, Tel.: 75 782 56 17.Realizacja projektu - listopad 2013

logo_poklgif [780x126]
Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu w miesiącu listopadzie 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:
 1. Zespół ćwiczeń rehabilitacyjno-usprawniających,
 2. Prawo jazdy kat. B
 3. Kurs operator wszystkich typów wózków widłowych wraz z bezpieczną wymiana butli gazowych w tychże wózkach dla 2 osób
 4. Kurs florystyczny dla 2 osób
 5. Dokonane zostały płatności za:
  a)    kurs prawa jazdy kat. B
  b)    kurs operator wszystkich typów wózków widłowych wraz z bezpieczną wymiana butli gazowych w tychże wózkach
  c)    kurs fryzjerski
  d)    weekendowe warsztaty socjologiczne
  e)    tytułem zwrotu za przejazdy na kurs florystyczny, operator wszystkich typów wózków widłowych wraz z bezpieczną wymiana butli gazowych w tychże wózkach , na prawo jazdy kat. B.
Realizacja projektu - październik 2013

logo_poklgif [780x126]
Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu w miesiącu październiku 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:
 1. Weekendowe warsztaty socjologiczne dla 20 osób,
 2. Prawo jazdy kat. B i C
 3. Kurs operator wszystkich typów wózków widłowych wraz z bezpieczną wymiana butli gazowych w tychże wózkach dla 2 osób
 4. Kurs fryzjerski dla 2 osób
 5. Dokonane zostały płatności za:
  a)  kurs fryzjerski I stopnia dla 2 osób
  b)    kurs prawa jazdy kat. B oraz kat. C
  c)    tytułem zwrotu za przejazdy na kurs j. angielskiego, na doradztwo zawodowe, na prawo jazdy kat. B, kat C, kurs fryzjerski
Realizacja projektu - wrzesień 2013

logo_poklgif [780x126]


Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu wrześniu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie w 2013 roku:
  - kurs florystyczny
  - kurs fryzjerski
 2. Podpisanie umów na wykonanie:
  - zadania pod nawą Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat T dla 1 osoby
  - kurs fryzjerski 2 osoby
  - kurs florystyczny 2 osoby
 3. Przeprowadzenie takich kursów jak:
  - prawo jazdy kat. B i C
  - języka niemieckiego
  - kurs fryzjerski
 4. Dokonywanie płatności:
  - za turnusy rehabilitacyjne,
  - za doradztwo zawodowe
  - za kurs języka angielskiego
  - zwrot kosztów przejazdu na kurs j. angielskiego, na doradztwo zawodowe,  na prawo jazdy kat. B

 

Realizacja projektu - sierpien 2013

logo_poklgif [780x126]

Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach tego projektu w miesiącu sierpniu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. przeprowadzenie doradztwa zawodowego,
 2. w miesiącu sierpniu miała miejsce kontynuacja kursów:
  - prawo jazdy kat. B i C
  - języka niemieckiego
  - operatora koparko-ładowarki
  - komputerowy
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie w 2013 roku:
  - prawo jazdy kat. T
 4. dokonywanie płatności za kursy i szkolenia w szczególności za:
  - za turnusy rehabilitacyjne,
  - za kurs operatora koparko-ładowarki,
  - prawo jazdy kat. C,
  - kurs komputerowy,
  - kurs j. niemieckiego,
  - zwrot kosztów przejazdu na doradztwo zawodowe, na prawo jazdy kat. B. i C, operator koparko ładowarki kurs komputerowy za kurs języka niemieckiego

 Realizacja projektu - lipiec 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku

Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu w miesiącu lipcu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:
 1. informowanie organizatorów turnusów o uczestnikach projektu, którzy biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. dokonywanie płatności ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego za turnusy rehabilitacyjne,
 3. rozpoczęły się  również pierwsze kursy i szkolenia tj.:
  - kurs  prawo jazdy kat. B i C
  - kurs komputerowy
 4. Dokonywanie płatności za:
  - spotkanie integracyjne
  - ogłoszenie w prasie

Rozpoczną się również kurs języka niemieckiego oraz kurs operatora koparko-ładowarki, których zakończenie przypadnie na miesiąc sierpień 2013r.
W lipcu 2013 roku odbyło się również spotkanie integracyjne mające na celu służyć zapoznaniu się wszystkich uczestników oraz z kadrą zatrudnioną do projektu jak również

miało służyć celom informacyjnym, m. in. zapoznano uczestników z zasadami uczestnictwa w projekcie.Realizacja projektu - czerwiec 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 6 czerwca 2013 roku podpisany został aneks do umowy ramowej o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach podddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu realizacji projektu w 2013 roku.

Dotacja ze środków unijnych w 2013 roku wyniesie 237 278,01 zł., konieczny wkład własny wynosi 41 872,59 zł., który stanowić będą środki PFRON przeznaczone na częściowe dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz środki JST przeznaczone na usamodzielnienie wychowanków.

Łączna wartość projektu w 2013 roku wynosi 293 762,68 zł. W bieżącym roku uczestniczy w projekcie 20 osób, z których 15 stanowią osoby niepełnosprawne, pozostali to 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych..

W ramach tego projektu w miesiącu czerwcu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Informowanie organizatorów turnusów o uczestnikach projektu, którzy będą brali udział w turnusach rehabilitacyjnych,

 2. przeprowadzanie z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” wywiadów środowiskowych w miejscu ich zamieszkania, aby stwierdzić, zasadność uczestnictwa tych osób w projekcie.

 3. Dokonywanie płatności ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego za turnusy rehabilitacyjne,

 4. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie w 2012 szkoleń i doradztwa zawodowego.

 Realizacja projektu - maj 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Od 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dnia 7 maja 2013 roku Centrum otrzymało informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

 

W ramach tego projektu w miesiącu maju 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. przeprowadzanie z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” wywiadów środowiskowych w miejscu ich zamieszkania, aby stwierdzić, zasadność uczestnictwa tych osób w projekcie.

 2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie w 2013 szkoleń i doradztwa zawodowego.

 3. Podpisywanie umów z wykonawcami zobowiązującymi się do przeprowadzenia poszczególnych działań w celu realizacji Projektu systemowego w bieżącym roku

 4. Informowanie organizatorów turnusów o uczestnikach projektu, którzy będą brali udział w turnusach rehabilitacyjnych.

 5. Dokonywanie płatności ze środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Powiatu Lwóweckiego za turnusy rehabilitacyjne,

 Realizacja projektu - kwiecień 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu kwietniu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Konsultacje i rozmowy z uczestnikami projektu w sprawie terminów oraz wyboru przez uczestników organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jak również ośrodków w których będą odbywać się indywidualne turnusy rehabilitacyjne. W turnusach uczestniczyć będzie 9 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym lub równoważnym wraz z opiekunami

Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku, mające na celu ogólną poprawę sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, wyrobienie zaradności, pobudzenie i przygotowanie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Program turnusów zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmuje zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Turnusy mają charakter ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, organizowane są w formie stacjonarnej i trwają co najmniej 14 dni.

 1. W dalszym ciągu ma miejsce informowanie uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie w 2013 szeregu działań związanych z realizacja Projektu

 Realizacja projektu - marzec 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dnia 21 marca 2013 roku Centrum otrzymało informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

W ramach tego projektu w miesiącu marcu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Odbyła się rekrutacja uczestników projektu ze złożonych formularzy uczestnictwa w projekcie na podstawie których, wyselekcjonowano z klientów PCPR w Lwówku Śląskim osoby zaliczane do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej wymagających pomocy w integracji ze społeczeństwem. Przy wyborze kierowano się sytuacją zawodową uczestników oraz ich ograniczeniami wskazanymi w formularzach. Grupę docelową stanowi 20 osób. Wybrano osoby, które rokują największe szanse na powrót do aktywności zawodowej w przyszłości, czyli cel projektu powinien zostać osiągnięty. Osoby, które wybrano do udziału w projekcie spełniają kryteria określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, zatrudnione- w gorszym położeniu, z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

 2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” szereg rozmów dotyczących ich uczestnictwa w Projekcie, aby stwierdzić, iż zasadne jest uczestnictwo tych osób w projekcie.

 3. Przeprowadzanie rozmów z uczestnikami o ich zainteresowaniach, aby ułatwić im wybór kursów oraz pomoc w wyborze odpowiedniego turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu ze stopniem znacznym i umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym.

 4. W miesiącu marcu odbyło się szacowanie wartości zamówień publicznych w celu realizacji projektu systemowego 2013 roku

 5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie w 2013 szkoleń i doradztwa zawodowego.

 6. W dalszym ciągu ma miejsce informowanie uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Realizacja projektu - luty 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu lutym 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Wydawanie i przyjmowanie przez pracowników PCPR w Lwówku Śląskim formularzy rekrutacyjnych uczestnictwa w projekcie „Nowe możliwości- wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim od osób zainteresowanych możliwością wzięcia udziału w projekcie oraz udzielanie informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, możliwościach skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej w zależności od konkretnych potrzeb osób zainteresowanych.

 2. Przygotowanie i złożenie w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku wniosku o dofinansowanie projektu systemowego: Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Przeprowadzanie rozmów z potencjalnymi uczestnikami o ich zainteresowaniach, aby ułatwić im wybór kursów oraz pomoc w wyborze odpowiedniego turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu ze stopniem znacznym i umiarkowanym lub orzeczeniem równoważnym.

 4. Informowanie potencjalnych uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 5. Zawarcie umowy o przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków EFS oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w Ramach POKL w 2013 r.Realizacja projektu - styczeń 2013

logo_poklgif [780x126]

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” w ramach poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu w miesiącu styczniu 2013 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:

 1. Zamieszczono zaproszenie do udziału w tegorocznym projekcie w lokalnych mediach, takich jak:

- strona internetowa Powiatu Lwóweckiego

- strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

- Telewizja Łużyce

 1. Wykonane zostały również plakaty zapraszające do udziału w Projekcie, które rozwieszone zostały w instytucjach działających min. na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych

 2. Wydawanie przez pracowników PCPR w Lwówku Śląskim Formularzy rekrutacyjnych dla potencjalnych uczestników Projektu „Nowe możliwości- wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim oraz udzielanie informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, możliwościach skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej w zależności od konkretnych potrzeb osób zainteresowanych.

 3. Informowanie potencjalnych uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

GALERIA ZDJĘĆ

Kurs florystyczny 2013 - ZOBACZ

Kurs prawa jazdy kat B i C 2013 - ZOBACZ

Kurs koparko-ładowarki 2013 - ZOBACZ

Kurs języka niemieckiego 2013 - ZOBACZ

Kurs komputerowy 2013 - ZOBACZ

Kurs języka angielskiego 2013 - ZOBACZ

Doradztwo zawodowe 2013 - ZOBACZ

Spotkanie integracyjne 2013 - ZOBACZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl