INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W LUTYM 2015 R.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
W ramach tego projektu w miesiącu lutym 2015 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:
 
1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Lwówku Śląskim w sprawie tegorocznych uczestników Projektu.
 
2. Zawieranie umów z uczestnikami w sprawie warunków udziału w projekcie systemowym.
 
3. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na działania przewidziane do realizacji br.
 
4. Wykonywanie pracy socjalnej związanej z realizacja projektu.
 
5. Przeprowadzenie Poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową dla uczestników Projektu.
 
6. Przeprowadzenie badań lekarskich w związku z planowanym kursem „Prawo jazdy kat. B”
 
7. Zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia:
 
1)  Grupowego zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno-usprawniających dla grupy ok 15 osób -
 
2) Kursu komputerowego dla 1 osoby - umowa z dnia 9 lutego 2015 r.- termin realizacji
 
3) Doradztwa zawodowego dla grupy ok 6 osób- umowa z dnia 9 lutego 2015 r.- termin
 
4) Poradnictwa i wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji umowa z dnia 9 lutego 2015 r.- termin realizacji  do 30 maja 2015 r.do 30 kwietnia 2015 r.realizacji  do 30 kwietnia 2015 r.życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową dla ok. 16 osób- umowa z dnia 9 lutego 2015 r.- termin realizacji  do 28 lutego 2015r.
 
8. Przeprowadzanie rozmów z potencjalnymi uczestnikami o ich zainteresowaniach, aby ułatwić im wybór kursów
 
9. Informowanie uczestników Projektu, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W MARCU  2014 R.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Dnia 17 marca 2014 roku Centrum otrzymało informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego
 
W ramach tego projektu w miesiącu marcu 2014 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:
 
1. Odbyła się rekrutacja uczestników projektu ze złożonych formularzy uczestnictwa w projekcie na podstawie których, wyselekcjonowano z klientów PCPR w Lwówku Śląskim osoby zaliczane do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej wymagających pomocy w integracji ze społeczeństwem. Przy wyborze kierowano się sytuacją zawodową uczestników oraz ich ograniczeniami wskazanymi w formularzach. Grupę docelową stanowi 20 osób. Wybrano osoby, które rokują największe szanse na powrót do aktywności zawodowej w przyszłości, czyli cel projektu powinien zostać osiągnięty. Osoby, które wybrano do udziału w projekcie spełniają kryteria określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Uczestnikami są osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, zatrudnione- w gorszym położeniu, z różnych powodów zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
 
2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili z uczestnikami projektu pn. „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” szereg rozmów dotyczących ich uczestnictwa w Projekcie, aby ułatwić im wybór kursów oraz pomoc w wyborze odpowiedniego turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu.
 
3. W miesiącu marcu odbyło się szacowanie wartości zamówień publicznych w celu realizacji projektu systemowego 2014 roku i 2015 roku.
 
4. W dalszym ciągu ma miejsce informowanie uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Realizacja Projektu - Styczeń 2015

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU W STYCZNIU 2015  r.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim realizuje projekt pn.: „Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
W ramach tego projektu w miesiącu styczniu 2015 roku przeprowadzone zostały takie działania jak:
 
1. Wydawanie i przyjmowanie przez pracowników PCPR w Lwówku Śląskim formularzy rekrutacyjnych uczestnictwa w projekcie „Nowe możliwości- wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim od osób zainteresowanych możliwością wzięcia udziału w projekcie oraz udzielanie informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, możliwościach skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej w zależności od konkretnych potrzeb osób zainteresowanych.
 
2. Przeprowadzenie rekrutacji uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
 
3. Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa uczestników Projektu.
 
4. Udzielano informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie, możliwościach skorzystania z różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej w zależności od konkretnych potrzeb osób zainteresowanych.
 
5. Wykonywanie pracy socjalnej związanej z realizacja projektu.
 
6. Informowano potencjalnych uczestników, że realizowany przez Centrum Projekt ”Nowe możliwości – wsparcie klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
7. Przeprowadzanie rozmów z potencjalnymi uczestnikami o ich zainteresowaniach, aby ułatwić im wybór instrumentów aktywnej integracji min. kursów, szkole ni innych
 
GALERIA ZDJĘĆ
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl