Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim

W dniu 30 marca 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Lwóweckiego.

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 roku Rada wydała pozytywne opinie do projektów uchwał między innymi do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.


Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim

W dniu 18 listopada 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Lwóweckiego.

Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku wydana została pozytywna opinia do uchwały w sprawie zmiany uchwały

nr VI/37/2015 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

W dniu 9 września 2015r. w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim na kadencję w latach 2015-2019.

Starosta Lwówecki Pan Marcin Fluder w pierwszej kolejności przywitał obecnych i przy udziale Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego Pana Daniela Koko wręczyli akty powołań członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim powołanych przez Starostę Lwóweckiego na lata 2015 – 2019.

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Lwóweckiego nr OR.37.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w skład wyżej wspomnianej rady weszli:

  1. Pani Elżbieta Ławniczak – zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku;
  2. Pani Joanna Grochowska – zgłoszona przez Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu;
  3. Pani Urszula Maga – zgłoszona przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Radna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski;
  4. Pan Bogdan Łużny – zgłoszony przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu.
  5. Pan Krzysztof R. Wróblewski – zgłoszony przez Caritas Diecezji Legnickiej, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas im. Św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim.

Członkowie Rady wybrali spośród siebie Przewodniczącą Rady  została nią Pani Elżbieta Ławniczak. Wiceprzewodniczącym został Pan Krzysztof Wróblewski, a Sekretarzem Rady została Pani Joanna Grochowska.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1) Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) Ocena realizacji programów,

4) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Lwóweckiego. Na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 roku wydana została pozytywna opinia do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.Zarządzenie PFRON

Zarządzenie Nr OR.0135.20.2011
 
Starosty Lwóweckiego
z dnia 4 sierpnia 2011 roku
 
w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób iepełnosprawnych w Lwówku Śląkim na kadencję w latach 2011-2015
 
Na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do praw osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 62, poz. 560) w związku z art. 44 b. pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 rokuo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ I
 
Powołuję na członków Powiatowej Spolecznej Rady do niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim na kadencję w latach 2011-2015:
 
l. Panią Urszulę Maga - przedstawiciela Urzędu Gminy i Mia ta Gryfów Śląski, Radną
 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski;
 
2. Panią Iwonę Wasilewską - przedstawiciela Rady Powiatu w Lwówku Ś ląskim. Radną Rady Powiatu Lwóweckiego;
 
3. Panią Beatę Wasilewską - Przewodniczącą Powiatowego Zespołu do praw Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim;
 
4. Pana Krzysztofa R. Wróblewskiego - przedstawiciela Carita Diecezji Legnickiej, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas im. 'w. Krzysztofa w Lwówku Śląskim;
5. Pana Bogdana Łużnego - przedstawiciela Urzędu Gminy i Mia ta w Lubomierzu,Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu.
 
§ 2
 
Do zakresu działania Powiatowej
 
l) Inspirowanie przed ięwzięć zmierzających do:
 
a) integracji zawodowej i społecznej o ób niepełnosprawnych.
 
b) realizacji praw osób niepełno prawnych,
 
2) Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
 
3) Ocena realizacji programów,
 
4) Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
§3
 
Posiedzenia Powiatowej połecznej Rady do Spraw O ób Niepełnosprawnych odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 
§4
 
Kadencja Powiatowej połecznej Rady do praw Osób iepełnosprawnych trwa 4 lata.
 
§5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się ekretarzowi Powiatu Lwóweckiego.
 
§6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl