JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?
 
AKTY PRAWNE
 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapisy ustawy dotyczą tworzenia systemu pomocy rodzinie. Celem głównym ustawy jest zapewnienie dziecku takich warunków, które umożliwiają pozostanie w rodzinie biologicznej. W sytuacjach, w których to możliwe, ustawa proponuje rozwinięcie systemu pieczy zastępczej poprzez rodzinną pieczę zastępczą­ rodziny zastępcze i instytucjonalną placówki opiekuńczo­wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo­terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne. Zadaniem powiatu jest organizowanie opieki w rodzinach zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, zostało wyznaczone zarządzeniem Nr OR.0135.26.2011 na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lwóweckim.
 
CO TO JEST RODZINA ZASTĘPCZA?
 
Rodziną zastępczą są ludzie, którzy decydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami. Rodzina zastępcza to rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. Rodzinna piecza zastępcza ma na celu pomoc dziecku i jego rodzicom, którzy z powodu zaniedbania lub innych okoliczności przez pewien czas muszą być oddzieleni od siebie.
 
ZADANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ JEST:
 
Zapewnienie dziecku zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniempotrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno­rekreacyjnych . Rodzina zastępcza przygotowuje dziecko do:
 
1) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
2) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
3) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,
 
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
 
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
 
Rodzina zastępcza współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?
 
Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
 
Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
 
1) Rodzina zastępcza spokrewniona - tworzą małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
2) Rodzina zastępcza zawodowa lub rodzina zastępcza niezawodowa - tworzą małżonkowie lub osoba niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?
 
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
 
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest imograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczejwystawioną przez psychologa, który  posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2­letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 
8). Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9) W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 
JAK UMIESZCZA SIĘ DZIECKO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ?
 
1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
2. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej umowie. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.
 
ZASADY TWORZENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH
 
Dziecko może zostać powierzone rodzinie zastępczej, która daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 
W Powiecie Lwóweckim nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
 
Osoby zainteresowane kandydowaniem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
 
1. Kwestionariusz dotyczący kandydata do pełnienia funkcji zawodowej/ niezawodowej/pomocowej rodziny zastępczej.
2. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Odpis aktu małżeństwa ­ osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia ­ osoby samotne.
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach za ostatnie 3 miesiące.
5. Opinia z miejsca pracy.
6. Aktualne potwierdzenie miejsca zameldowania.
7. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu.
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była mu ograniczona.
9. Oświadczenie kandydata o braku ograniczeń w zdolności do czynności prawnych.
10. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
11. Oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.
12. Oświadczenie kandydata o przebywaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
14. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2­letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym).
15. Życiorys.
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
Po otrzymaniu od Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania ww. warunków, kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową i niezawodową, zostają skierowani na szkolenie, którego ukończenie poparte zostanie odpowiednim zaświadczeniem.
 
RODZICE ZASTĘPCZY MAJĄ PRAWO DO:
 
1) reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym między innymi: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej, zasiłku pielęgnacyjnego;
 
2) wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim w związku ze zgłaszanymi problemami;
 
3) porady w poradni psychologiczno­pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcia specjalistycznej terapii;
 
4) do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, dotyczącej przyjętego dziecka;
 
5) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka;
 
Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
 
1) 660 zł miesięcznie­ w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczejspokrewnionej;
2) 1200 zł miesięcznie­ w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej;

Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/71/15 ws. świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

 
Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 
Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 
Rodzinie zastępczej Starosta może przyznać:
 
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 
2) świadczenia na pokrycie:
 
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka­ jednorazowo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom-jst.pl