Na terenie Powiatu funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

Jest to Dom dla Dzieci „Nadzieja” w Lubomierzu, Plac Wolności 35

 

Placówkę tę prowadzi Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” w Jeleniej Górze, któremu to Powiat Lwówecki powierzył realizację zadania publicznego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 575 ze zm.) w/w placówka:

 

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

 

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

 

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

 

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

 

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

 

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

 

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl