Domy Pomocy Społecznej

Do Domu Pomocy Społecznej przyjmowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS. Z kolei decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje organ gminy prowadzącej DPS lub starosta powiatu prowadzącego DPS. W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Dom Pomocy Społecznej ma również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim zamieszkujących. Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na terenie Powiatu Lwóweckiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej :

1. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie - dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie – 75 miejsc

Dom ten jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z różnym stopniem niepełnosprawności począwszy od osób z pogranicza normy intelektualnej do głębokiego upośledzenia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej dochodzą różnorodne upośledzenia fizyczne jak: wady kręgosłupa, klatki piersiowej, deformacja kończyn dolnych, oraz schorzenia psychiczne: epilepsja, porażenie mózgowe, schizofrenia, charakteropatia.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające przez doświadczony zespół pracowniczy.

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH MIESZKAŃCOM: usługi opiekuńcze, podnoszenie sprawności fizycznej - rehabilitacja ruchowa, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, terapia zajęciowa, pomoc psychologiczna, opieka duszpasterska, opieka medyczna z zewnątrz.

 

2. Dom Pomocy Społecznej w Mirsku - dla osób przewlekle somatycznie chorych - 85 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku jest miejscem pobytu dla przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Dom zapewnia pełną gamę usług terapeutyczno-opiekuńczych. Dla wszystkich mieszkańców opracowany jest Indywidualny Plan Wsparcia. Mieszkańcy są aktywizowani zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami.

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH MIESZKAŃCOM: usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze (utrzymywanie higieny osobistej, usprawnianie fizyczne, pomoc w załatwianiu spraw osobistych), usługi wspomagające (udział w terapii zajęciowej, nawiązywanie kontaktów z rodziną, pomoc w rozwoju samorządności mieszkańców, zaspokojenie potrzeb religijnych) oraz pomoc medyczna z zewnątrz.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

Realizacja: IDcom.pl